Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

Az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat célja, hatálya, irányadó jogszabályok
A jelen Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a
TQS Hungary Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Adatkezelő neve: TQS Hungary Kft.
Székhelye: 2142 Nagytarcsa Hegybíró utca 8.
Postai címe: 2142 Nagytarcsa Hegybíró utca 8.
Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 13-09-202710
Adatkezelő adószáma: 13670232-2-13
Adatkezelő e-mail címe: info@tqs.hu
Adatkezelő honlapjának címe: www.rallycross.tqs.hu
Adatkezelő telefonos elérhetőség: +36-209-820-553
Panaszkezelés helye és elérhetőségei: a társaság székhelyén
által alkalmazott adatvédelmi és-kezelésielveket,és a társaság adatvédelmi és-kezelésipolitikáját, amelyet
a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Az Adatkezelő Magyarországon
bejegyzett gazdasági társaság. A Szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel
vette figyelembe az „adatkezelésre irányadó jogszabályok” című pontban részletezett jogszabályokat.
Jelen Szabályzat hatálya a társaság fő- és egyéb tevékenységeihez (sportegyesületi evékenység, valamint a
konferencia- és rendezvényszervezés) kapcsolódó adatok, illetve a www.rallycross.tqs.hu címen elérhető
weboldalhoz (a továbbiakban: weboldal) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.
Ellenkező tájékoztatás hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók
szolgáltatásaira és adatkezeléseire,melyekre aweboldalon található hivatkozás vezet. A Szabályzat hatálya
nemterjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből,
reklámleveléből az érintett a weboldalról értesült.

Fogalmi meghatározások

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –
  azonosítható természetes személy,
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
  valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
  jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés,
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
  vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre
  vonatkozószemélyes adat, az egészségi állapotra, a kórosszenvedélyrevonatkozó személyes adat, valamint
  a bűnügyi személyes adat,
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
  tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat –
  teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,
  2
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
  megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri,
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
  vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
  (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseketmeghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
  végrehajtatja,
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek
  összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
  felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
  zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása,
  fénykép-
  , hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
  tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése,
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele,
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nemlehetséges,
 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikaimegsemmisítése,
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
  műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve,
  hogy a technikai feladatot az adaton végzik,
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogiszemély, illetve jogiszemélyiséggel nem rendelkező szervezet,
  aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötöttszerződést is- adatok
  feldolgozását végzi,
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
 1. Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok (irányelvek)
  Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az
  érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott,
  vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt
  személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
  Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra
  kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi,
  illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
  Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, a jogi személyek megadott adatait
  nyilvánosan elérhető forrásból ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó
  személy felel.
  Az Adatkezelő törvényben meghatározott kötelező esetekben a társaság fő- és egyéb tevékenységeihez
  kapcsolódóan harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintettek Személyes adatait.
  Az Adatkezelő jelen Szabályzatban felsorolt Adatfeldolgozói jelen Szabályzat hatályba lépését követőena
  részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR
  által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel.
  Az Adatkezelő az általa kezeltszemélyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az Érintettet,
  továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az
  értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nemsérti.
  Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő
  kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek,
  az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres
  és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel
  különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és
  bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.
  3
  Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre
  irányadó jogszabályok különösen:
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes
  személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
  szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a Szabályzatban:
  GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
  Szabályzatban: Infotv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a Szabályzatban: Ptk.),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a (a bizonylatok megőrzését illetően) (a
  Szabályzatban: Számviteli tv.).
 1. Az adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre, a személyes adatok megismerésére
  jogosultak
  A GDPR (6) cikk (1) bekezdésére figyelemmel a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban
  jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:
 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
  történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás),
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy
  az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
  szükséges (szerződés teljesítése),
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
  (jogi kötelezettség),
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
  védelme miatt szükséges (jogos érdek).
  Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
  érdekében kezel, az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele
  és kezelése tisztességesen éstörvényesen történik. Az adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes
  adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
  elérésére alkalmas. A személyes adat csak a célmegvalósulásáhozszükséges mértékben ésideig kezelhető.
  Az Adatkezelő fő- és egyéb tevékenységének ellátása érdekében kezel személyes adatokat.
  A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések a hivatkozott adatkezelő tevékenységének ellátása
  érdekében az alábbi célokat szolgálhatják:
 • beérkező ajánlatok fogadása, kezelése,
 • a potenciális ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel,
 • szerződésekkel kapcsolatos tárgyalások, egyeztetések,
 • szerződések kezelése, módosítása vagymegszüntetése,
 • alvállalkozókkal és egyéb közreműködőkkel való kapcsolattartás,
 • a fő- és egyéb tevékenység megvalósítása,
 • számlázás, szükség esetén a követelés behajtására irányuló jogi eljárás előkészítése,
 • az érintettek panaszainak kezelése,
 • az érintettekkel folytatott kommunikáció ellenőrizhetőségének és nyomon követhetőségének
  biztosítása,
 • új munkavállalók vagy munkavállaló-jelöltekkel való kapcsolattartás, interjúszervezése.
  A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések az Adatkezelő www.rallycross.tqs.hu című
  weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása érdekében a hozzájárulást az érintett az egyes
  4
  adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
  Az Adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag polgári
  jogviszonnyal (ideértve az ajánlatkérést is) kapcsolatban kezeli.
  A személyes adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy megbízási
  jogviszonyban álló munkatársak, az Alvállalkozók, valamint az Adatfeldolgozók. Hivatkozottszemélyi kör az
  adatokat nem teszi közzé, harmadik személyek részére nem adja át.
  A weboldal és a társaság egyéb infokommunikációs infrastruktúrája üzemeltetése, a megrendelések
  teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő további adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető,
  könyvelő) vehetigénybe,mely adatfeldolgozópartnerek az átadott adatokat kizárólag a jelenSzabályzatban
  meghatározott célra használhatja fel.
  Adatfeldolgozók megnevezése:
  Cégnév Adószáma Székhely Tevékenység
  Szilágyiné Németh Irén EV 61413298-1-43 1188 Budapest Címer u.
  33/a
  könyvelés
 1. Az adat felvétele, kezelése és az adatkezelésidőtartama
  A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelés az Adatkezelő hivatkozott tevékenységének ellátása
  során az alábbi módon és időtartamig valósul meg. Az érintettek személyes adatait az Adatkezelő
  elsősorban az Ügyfelektől, az Alvállalkozóktól veszi át, az adatfelvétel:
 • a weboldal kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül,
 • személyes megkeresés és tárgyalás útján,
 • elektronikus úton (e-mail, fax, egyéb infokommunikációs csatorna) valósulmeg.
  Ügyfél az a jogalany, aki az Adatkezelő részére megbízást ad fő- és egyéb tevékenységének
  megvalósítására.
  Alvállalkozó az a jogalany, aki az Adatkezelő fő- és egyéb tevékenységének megvalósításában polgári
  jogviszony alapján részt vesz.
  A társaság átadja az Adatkezelő részére azon személyes adatokat, amelyeket fő- és egyéb tevékenysége
  megvalósításával összefüggésben kezel, és amelyek szükségesek annak sikerességéhez. A társaság az
  adatokat papír- és elektronikus formában adja át, a fizikai, iratkezelési és informatikai adatbiztonságra
  vonatkozó követelmények betartása mellett.
  Az érintett adatszolgáltatása a fő- és egyéb tevékenységhez kapcsolódik, amely során az Adatkezelő
  tájékoztatja az érintettet az adatkezelésről, annak céljáról, azAdatkezelő személyéről.Akapcsolatfelvételre
  személyesen, írásban vagy infokommunikációs eszköz útján kerülsor. Amennyiben az érintett a személyes
  adatait megadja, és az adatok a társaság tevékenységeinek valamelyikével összefüggenek, az Adatkezelő
  az adatokat rögzíti, erről az érintettet tájékoztatja.
  Más forrásokból történő adatfelvételnek minősül, ha a személyes adat nem közvetlenül az érintettől
  származik, elsősorban akkor valósul meg, ha az adat felvétele az érintett azonosítása, a vele történő
  kapcsolatfelvétel céljából szükséges.
  5
  Adatok köre
  Érintett azonosításához szükséges adatok
  Az adatkezelés célja: az érintett egyértelmű azonosítása és akapcsolattartás
  Az adatok (természetes személy): név, születési név, születési idő, születési hely, anyja neve,
  állampolgársága, állandó lakcím, levelezési cím, tartózkodási hely, telefon, e-mail cím, szerződéses
  jogállás.
  Az adatok (jogi személy): cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, bankszámlaszám, képviselő neve
  és címe, szerződéses jogállás.
  Kapcsolattartáshoz szükséges adatok
  Az adatkezelés célja: a felek közötti kapcsolattartás
  Az adatok (természetesszemély): név, állandó lakcím, levelezési cím,tartózkodási hely,telefon, e-mail cím,
  szerződéses jogállás.
  Az adatok (jogi személy): cégnév, székhely címe, telephely címe, fióktelephely címe, kapcsolattartó neve,
  kapcsolattartó telefonos és e-mailes elérhetősége, szerződéses jogállás.
  Szerződéskötéshez szükséges adatok
  Az adatkezelés célja: a felek akaratnyilatkozatát tartalmazó szerződés sikeresmegkötése
  Az adatok (természetes személy): név, születési név, születési idő, születési hely, anyja neve,
  állampolgársága, vércsoportja, egészségi alkalmasság, állandó lakcím, levelezési cím, tartózkodási hely,
  telefon, e-mail cím, szerződéses jogállás.
  Az adatok (jogi személy): cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, bankszámlaszám, képviselő neve
  és címe, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó telefonos és e-mailes elérhetősége, szerződésesjogállás.
  A fő- és egyéb tevékenység megvalósításához, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges
  adatok Az adatkezelés célja: fő- és egyéb tevékenység megvalósítása, a szerződés teljesítése
  Rendezvény adatai: cél, pontos helyszín, koordináták, dátum, időtartam, résztvevők létszáma, résztvevők
  összetétele, résztvevő személyek releváns fizikai adatai (pl. betegség, allergia), résztvevők érkezési- vagy
  távozási helye, résztvevő jogi személyek száma és jellege, résztvevő jogi személyek nem nyilvános adatai,
  támogatók, szponzorok, szervezők neve és elérhetőségei, biztosító- és rendvédelmiszervezetek.
  Amennyiben az érintett az Adatkezelővel kapcsolatba lép, és részére adatot közöl (pl. panasz), az adatokat
  az Adatkezelő kezeli. A telefonos vagy infokommunikációs csatornán létrejött kapcsolatfelvételekről írásos
  vagy elektronikus formában feljegyzés készül. A feljegyzés célja fogyasztóvédelmi (érintett panaszok
  utólagos ellenőrzése és kivizsgálása), jogérvényesítési (esetleges jogvitában az elhangzottak bizonyítása),
  és minőségbiztosítási (Adatkezelő alkalmazottaira vonatkozó, adatvédelmet, fogyasztóvédelmet érintő
  szabályok betartásának ellenőrzése) okból történik, egyúttal szolgálja a társaság tevékenységével
  összefüggő célok megvalósítását. A feljegyzéseket kizárólag abban az esetben használják fel, ha valamely
  konkrét esemény, panasz, kifogás kivizsgálása a felhasználástszükségessé teszi, a társaság tevékenységével
  összefüggő célok megvalósítása esetén az ügyfél kérésére törlésre kerül. Az Adatkezelő az adatokat abban
  az esetben is törli, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az
  adatkezelés célja megszűnt.
  6
  Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
 • kezelése jogellenes,
 • az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével),
 • az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a
  törlést törvény nem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
  lejárt
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
  Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Az érintett kérelme
  hiányában az Adatkezelő az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt. Egyéb cél hiányában az
  Adatkezelő az adatokat mindaddig nyilvántartja, amíg az adatok felhasználására külön eljárásban szükség
  lehet.
  Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére
  álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt
  személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat
  törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
  helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem
  állapítható meg egyértelműen.
  A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az
  irányadó.
  A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben
  jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.
  Amennyiben az adat kezelésére az érintett hozzájárulásának visszavonása ellenére az adatkezelő jogosult,
  és az adatkezelés célhoz kötöttségének elve is érvényesül, az adatkezelő az adatot az érintett
  hozzájárulásának visszavonása esetén is kezelheti. Ebben az esetben az adatkezelés céljáról ésjogalapjáról
  az adatkezelő az érintett részére tájékoztatást ad.
 1. Adattovábbítás
  Az Ügyfél a társasággal létrehozott polgári jogviszonnyal (ideértve az ajánlatkérést is) hozzájárul ahhoz,
  hogy a társaság személyes adatait kezelje és továbbíthassa az „Adatfeldolgozók megnevezése” című
  pontban meghatározott személyeknek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján.
  A társaság, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen
  tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy
  jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények
  miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
  Technikai adatok és cookie-k kezelése
  A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Ügyfél bejelentkező
  számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a
  szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan
  rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Ügyfél külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor,
  illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény
  által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér
  hozzá, Adatkezelő kizárólag anonim, statisztikai alapú, személyes adatokat nem tartalmazó látogatottsági
  információkkal rendelkezik.
  Adatkezelő weboldalán az ott tett (fő- és aloldalon tett) látogatásokat cookie-k rögzítik, ennek során a
  szolgáltató egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt küld a látogató infokommunikációs eszközére.
  7
  A cookie útján a látogatói infokommunikációs eszköz egyedileg azonosíthatóvá válik. A korlátozott
  információ tartalmú, különböző típusú cookie-k telepítése a Google által történik, adataikat a Google
  Adwords rendszere használja fel olyan módon, hogy a látogatás tényét tárolva a későbbiekben -letilthatóhirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók -közöttük a Google- partnereinek
  internetes webhelyein.
  Adatkezelő főtevékenysége hirdetése hatékonyságát a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai
  adatainak mérése útján is biztosítja a Google Analytics alkalmazásával. A mérési adatok kezeléséről az
  adatkezelő a www.google.com/analytics címen tud részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére,
  adatkezelés kizárása blokkolás útján elérhető.
 2. Adatbiztonság
  Adatkezelő a kezelt adatokat saját tulajdonú infokommunikációs eszközein digitális formátumban, az
  Alvállalkozók saját tulajdonú infokommunikációs eszközein digitális formátumban, illetve papíralapon
  tárolja.
  Adatkezelő az adatok biztonsága érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
  kialakítja azokat az eljárásiszabályokat, amelyek azirányadó jogszabályok, adat- éstitokvédelmiszabályok
  érvényre juttatásához szükségesek. A jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
  hozatal,törlés vagymegsemmisítés, valamint a véletlenmegsemmisülés éssérülés,továbbá az alkalmazott
  technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen Adatkezelő a személyes adatok
  magasabb szintű védelmét biztosító megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
  Adatkezelő az infokommunikációs eszköz (hardver, szoftver és hálózat) védelme érdekében gondoskodik
  a fizikai biztonság megteremtéséről (lopás, természeti jelenségek), az informatikai biztonságról
  (jogosulatlan hozzáférés elleni védelem, vírusvédelem, adatállományok helyreállításának lehetősége).
  Adatkezelő a papíralapú adatok védelme érdekében gondoskodik a fizikai védelemmegteremtéséről.
  Az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak, az Alvállalkozók az
  általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az
  adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés,
  megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
  megsemmisülés és sérülés ellen.
 3. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek
  Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az érintett
  emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.
  Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott
  adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
  időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
  továbbá
  -az érintett személyes adatainak továbbítása esetén- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az
  Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon
  belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A
  tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási
  kérelmet az még nem nyújtott be. A törvényben meghatározott esetekben sor kerülhet a tájékoztatás
  megtagadására.
  Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse. Abban az esetben,
  ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, az Adatkezelő szükség esetén a
  helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett figyelmét felhívja arra, hogy a
  helyesbítéstmás adatkezelőnél is kezdeményeznie kell. Az érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések
  kivételével kérheti a személyes adatai törlését. Az Adatkezelő az érintettet a törlésrőltájékoztatja.
  8
  Az Adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, ha az adat kezelése jogszabályon alapul, és az
  adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A törlési kérelem teljesítésének
  megtagadása esetén az Adatkezelő az érintettet annak okáról tájékoztatja.
  Az érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az érintett
  tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, az Adatkezelő székhelyére címzett
  levélben. Az érintett fordulhat közvetlenül az Adatkezelő adatvédelmi felelőshöz.
  Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
  kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
  elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő
  tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
  Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
  Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
  (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e- mail:
  ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait. Az Adatkezelő
  kérésre az érintettet részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
 4. Egyéb rendelkezések
  Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot egyoldalú
  döntésével bármikor módosítsa, amelyről honlapján jogosult (de nem köteles) tájékoztatást adni, azonban
  a hatályos Szabályzat annak felületén mindenkor elérhető. A módosítás nem érinti az érintettek a
  mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő joggyakorlását. Az érintett ellenkező nyilatkozat
  hiányában elfogadja az Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos rendelkezéseit,
  ezen túlmenően az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.
  Adatvédelmi szabályzat hatályba lépése ideje: 2018. május 15.
  Ujháziné Péter Judit
  ügyvezető